x

Hà Nội sẽ khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp

Năm 2021, thành phố Hà Nội phấn đấu khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập trong giai đoạn 2018-2020. Đồng thời, 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

 

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 68/KH-UBND về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn năm 2021. Kế hoạch này nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Thành phố đặt kế hoạch trong năm 2021, 100% cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và được quản lý hoạt động. 95% các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó, phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ít nhất 20 cụm công nghiệp. 100% các cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Kế hoạch cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Quý I, dự kiến khởi công xây dựng một cụm công nghiệp; quý II dự kiến khởi công xây dựng 23 cụm công nghiệp; quý III, khởi công xây dựng 13 cụm công nghiệp; quý IV, khởi công xây dựng 6 cụm công nghiệp còn lại.

Ngoài ra, thành phố  xúc tiến thu hút đầu tư thành lập mới 10 đến 15 cụm công nghiệp. Đồng thời, tổ chức rà soát quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, lập phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”… 

Thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình quản lý, phát triển cụm công nghiệp; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.