x
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA NHIỀU BIỂU GIÁ KHÔNG ĐO XA

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA NHIỀU BIỂU GIÁ KHÔNG ĐO XA

Mô tả sản phẩm

Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá gián tiếp loại 5(10)A, 220V,CCX:1

VSE1T-510

Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp loại 10(100)A, 220V,CCX:1

VSE1T-10100

Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá gián tiếp hai chiều loại 5(10)A, 220V,CCX:1

VSE1T-510B

Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp hai chiều loại 10(100)A, 220V,CCX:1

VSE1T-10100B